سوالات استخدامی مربی آموزش فنی حرفه ای دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

سوالات استخدامی مربی آموزش فنی حرفه ای دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۲۵۵)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی روش های فنون تدریس و فنون اجرای دوره ها در آموزش فنی حرفه ای ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی سنجش و ارزشیابی آموزش و مهارت ۳۶۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزشهای فنی و حرفه ای ۲۲۰ سوال با پاسخنامه

۴- جزوه سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۱۴۰ صفحه

 

ترجمه مقاله باغ ایرانی

ترجمه مقاله باغ ایرانی

Persian Garden

Khoobchehr Keshavarzi

۱۰ صفحه  انگلیسی  پی دی اف

 ۱۰ صفحه فارسی پی دی اف

Abstract

The great substantial art exhibition held on Persian Gardens at Tehran Museum of Contemporary Arts in 2004 and registration of Persian Gardens on the list of UNESCO World Heritage in 2011, make it opportune to refer to a vital significant point hidden from the eyes of researchers of the subject so far: Persian Garden is the manifestation of a wise-humanist process with its form and geometry naturally following this process. As the result, the garden finds a destiny shared with those who use it. Thus the wiser is the design of the fate and destiny of the garden, the more extensive will be its interaction with the users. On entering a Persian Garden, the users will have all their senses, including their faculty of imagination aroused and inspired with the result that knowingly and unknowingly, consciously and unconsciously, the rhythm of their whole being will harmonize with that of the nature and in this way it is transformed, renewed and refreshed (frashkard)

چکیده

به دنبال ثبت باغ های ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو در ۲۰۱۱ و پیش از آن برگزاری نمایشگاه گسترده‌ای با نام  “باغ ایرانی” در موزه‌ هنرهای معاصر تهران در سال ۲۰۰۴، جای آن است که به نکته‌ای مهم که پژوهشگران کمتر به آن پرداخته اند اشاره شود: بر اساس شواهدی که توضیح داده خواهد داشت باغ ایرانی تجلی فرآیندی از رفتارهای حکیمانۀ مردم‌ مدارانه است که شکل و هندسۀ آن ناگزیر به تبعیت از این فرایند است؛ در نتیجۀ آن سرنوشتی برای باغ مقدر می‌شود که کاربر را با ورود به باغ با خود شریک می‌کند. پس هرچه طراحی تقدیر و سرشت باغ حکیمانه‌تر باشد، تعامل او با کاربر گسترده‌تر می شود ؛ به طوری که کاربر در یک باغ ایرانی تمام حواس پنجگانه به انضام قوۀ تخیّلش برانگیخته شده و دانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته، در این سیر و سلوک، ضرباهنگ وجودش به تمامی در اختیار طبیعت و همراه با آن می‌شود و بدین طریق دگرگون و نو ( فَرِشکرد) شده و جان تازه‌ای می‌یابد.

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

پرداخت

ترجمه مقاله کشفیات جدید در ارگ بم

ترجمه مقاله

کشفیات جدید در افراز (ارگ بم)

New discoveries in Afraz (Bam fault)

۴  صفحه  انگلیسی  پی دی اف

۴  صفحه فارسی پی دی اف

Abstract On the eve of the ninth anniversary of Bam earthquake, an expert in the field of world heritage, Dr. Shahriar Adle reported on new discoveries of ancient altars in Afraz (Bam Fault) and the identification of the first layers of Bam citadel (Arg-e-Bam)`s ancient defensive wall.

چکیده

در نهمین سالگرد زلزله بم، دکتر شهریار عدل، کارشناس میراث جهانی، از کشف جدید پرستش‌گاه‌های ناشناخته در افراز (گسل بم) و شناسائی نخستین پوسته های کهن باروی ارگ بم خبر داد.

قیمت : ۳۰۰۰ تومان

ترجمه مقاله شهر گیزا

شهر گیزا

Giza

۲ صفحه  انگلیسی  پی دی اف

 ۲  صفحه فارسی پی دی اف

Egypt is known for its fascinating history. Everyone is
probably familiar with the great pyramids. After all, they
are the only “Wonder of the World” that is reasonably
intact today. These monumental pyramids exist in a place
known as Giza. Giza is located in Lower Egypt (which is
actually northern Egypt) near the Nile River. It is next to
.the present-day capital city of Cairo

ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺬاب ﺧﻮد ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﻫرام ﺑﺰرگ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ، آن ها ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮐﺎﻣﻼ دﺳـﺖ ﻧﺨـﻮرده ﻣﺎﻧـﺪه اﻧـﺪ . اﯾـﻦ اﻫـﺮام

‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﯿﺰا وﺟﻮد دارﻧﺪ . ﮔﯿﺰا در ﻣﺼﺮ (دﻗﯿﻘﺎ در ﺷـﻤﺎل ﻣـﺼﺮ) ﻧﺰدﯾـﮏ رود ﻧﯿـﻞ

‫واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﯾﻦ اﻫﺮام در ﮐﻨﺎر ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻣﺮوزی قاهره واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﯿﺰا ﺑﻪ ﺣﺪود ۵۰۰۰ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﻃﻮل دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ

‫آﻧﻬﺎ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺗﺪﻓﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﻪ ﻫﺮم ﺑﺰرگ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .

قیمت : ۲۰۰۰ تومان

ترجمه مقاله باستان شناس یا عکا س

ترجمه مقاله باستان شناس یا عکا س

Archeologist or Photographer

Jacques de Morgan and the Photograph of his First Scientific Mission in Persia

Abstract A collection of photographs made by the French archaeologist Jacques de Morgan during his first scientific mission in Persia was recently discovered in an antiquarian‟s shop in Chartres by „Ata Ayati, an Iranian researcher residing in France. The originality and the cultural and scientific value of this collection were confirmed by several experts, following which, with the assistance of Dr. Ehsan Naraqi, Mrs. Homeira Ayazi (Sellier), a philanthropist residing in Europe, provided the sum needed for its acquisition. After the completion of the transaction, the photographs were inventoried and arranged as four albums before being sent to their land of origin. Today, these albums are preserved in the Album House of the Golestan Palace and may be used as an invaluable guide by scholars doing research on the history, society and people of Iran in the closing years of Nasser-ed-Din Shah‟s reign. In the present article, „Ata Ayati briefly examines de Morgan‟s life, the characteristics of the photographs, and their cultural and scientific aspects.

چکیده

  اخیرا مجموعه ای از عکس هایی که باستان شناس فرانسوی، ژاک دومورگان طی اولین ماموریت علمی خود در ایران تهیه کرده بود توسط عطا آیتی، از محققان ایرانی مقیم فرانسه در نزد عتیقه فروشی از اهالی شارتر فرانسه کشف شد. اصالت و ارزش فرهنگی و علمی این مجموعه توسط برخی صاحب نظران تایید شد و آنگاه با یاری دکتر احسان نراقی، یکی از ایرانیان خیّر اروپا به نام خانم حمیرا ایازی هزینه ی خرید عکسها را برعهده گرفتند. پس از خریداری، عکس ها، توسط عطا آیتی فهرست بندی و در ۴ آلبوم قبل از ارسال آن ها به زادگاه اصلی خود، ایران قرار داده شد. این آلبوم ها اینک در آلبومخانه کاخ گلستان نگهداری می شوند و می تواند به عنوان راهنمایی گران بها، پژوهشگرانی را که در مورد تاریخ، جامعه و مردم ایران در پایان دوره ی ناصرالدین شاه تحقیق می کنند، یاری دهد. در این مقاله، عطا آیتی مختصری از زندگی دومورگان، چگونگی عکس های مورد بحث و جنبه های فرهنگی و علمی آنها را بررسی کرده است.

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

ترجمه مقاله نگرشی نو به سنگ نگاره های تخت جمشید

نگرشی نو به سنگ نگاره های تخت جمشید

A New Approach to Stone-reliefs of Persepolis

۱۸ صفحه  انگلیسی  پی دی اف

 ۲۰  صفحه فارسی پی دی اف

Abstract: In the north eastern part of the Persian Gulf in Iran, there is a region called Fars today and Parse in the past. In this mountainous region there is a mountain previously called Mehr (love) and now called Rahmat (Mercy) with a 2500 years old ruined palace still dazzling on its skirts, remaining from the Achaemenid reign over Iran from c.550 to 330BC. Despite considerable research on the religion of this dynasty, Iranologists have not still conclusively reached a definite opinion on this matter and if they have, it is based on questionable evidences and interpretations. Based on remaining inscriptions and stone-carvings of this monument, the article is an attempt to show that the kings of this dynasty were definiy followers of Zoroaster, who founded the first official religion of the world 6 to 7 centuries AD, with all the symbols found in this unique palace having Iranian roots which so far have wrongly been attributed to the beliefs of other peoples and civilizations. Key words: Persepolis, Achaemenids, Seven Amshaspands (archangels or benevolent entities), Religious Zoroastrian beliefs, Zoroaster (Zardosht), Lotus or the flower of marshes, Iris, Barsam, Eglantine.


چکیده

در سرزمین ایران و شمال خاوری خلیج فارس منطقه‌ای است که امروزه فارس و در قدیم پارسه خوانده می‌شده، در این منطقه‌ی کوهستانی کوهی با نام قدیمی مهر و نام امروزی رحمت وجود دارد که در دامنه‌ی آن ویرانه‌ کاخی به جا مانده که پشینه‌ی آن به ۲۵۰۰ سال پیش می‌رسد. این کاخ در زمان سلسله‌ی هخامنشیان ساخته شده است که از سال ۳۳۰ تا ۵۵۰ پیش از میلاد بر ایران فرمانروایی می‌کردند. با وجود پژوهشهای بسیار در بارۀ مذهب شاهان این سلسله، ایران‌شناسان هنوز به هیچ نظر قطعی در این مورد نرسیده‌اند، یا اگر رسیده‌اند بر اساس شواهد و تعابیری است که هنوز قابل بحث است. در این مقاله بر اساس سنگ‌ نوشته‌ها و سنگ ‌نگاره‌های این بنا نشان داده می‌شود که شاهان این سلسله بی‌تردید پیرو دین زردشت بوده‌اند که ۶ یا ۷ سده پس از میلاد اولین مذهب رسمی جهان را ایجاد کرده و تمامی نمادهایی که در این کاخ بی‌همتا به کار رفته ایرانی است و به اشتباه، به باورهای مردمان و تمدنهای دیگر نسبت داده شده است.

کلید واژه‌:

تخت جمشید ،هخامنشیان، هفت امشاسپند ، باورهای دینی زرتشتیان ، زرتشت ، نیلوفر آبی یا گل تالاب‌ها (لوتوس)، زنبق ، بَرسَم ، نسترن.

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان

ترجمه مقاله ردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان در داستان سمک عیار

ترجمه مقاله

ردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان در داستان سمک عیار

Traces of Ancient Egyptian Culture & Civilization in the story


 ۱۷ صفحهانگلیسی  پیدیاف

۱۸ صفحهفارسیوورد

Abstract How do legends make use of historic events? What role does the collective memory of nations play in this use? How does the river of legends flow forth from historic sources? How do the streams of collective memory arisen from historic events in different periods merge into the river of legends? How does the river of legends alter its course, adapting itself to the beliefs of different eras? How does legend change in time and space, and how does it blend with other historic events? And many other questions, to which even a brief investigation of the story of Samak-e „Ayyar and its inspiration from the relations between Iran and Egypt in ancient times, may provide some answers.

چکیده

چگونه افسانه‌ها از رویدادهای تاریخی بهره‌مند می‌شوند؟ نقش حافظه جمعی ملت‌ها در این بهره‌وری چیست؟ چگونه رود افسانه‌ها از سرچشمه‌ رویدادهای تاریخی جاری می‌شوند؟ چگونه جویبارهای خاطره‌ جمعی که از رویدادهای تاریخی زمان های گوناگون جاری شده‌اند، به هم می‌پیوندند، در هم می‌آمیزند و رود افسانه را به وجود می‌آورند؟ چگونه رود افسانه در طول زمان تغییر مسیر می‌دهد و با باورهای عصر روایت هماهنگ می‌شود؟ افسانه چگونه در زمان و مکان تغییر شکل می‌یابد و با رویدادهای تاریخی دیگری می‌‌آمیزد؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر که بررسی مختصری از داستان سمک عیار و الهام آن از روابط ایرانیان و مصریان در دوران باستان، شاید بتواند روشنگر برخی از این پرسش‌ها باشد.

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

ترجمه مقاله نظریه ادبی و مسائل مربوط به آن

ترجمه مقاله

نظریه ادبی و مسائل مربوط به آن

The question of ‘literary theory

Abstract
What is ‘literary theory’? How has it developed? What does it do? Why is it necessary, and/or what is it good for? What are the arguments for it and why the resistance to it? Is it, in fact, an ‘it at all, a single definable entity or phenomenon? All of these questions sound as if they belong in an exam; none of them are easy to answer, certainly not in so short a space as a foreword or introduction. But I want to begin by outlining very broadly a few responses.

چکیده

نظریه ادبی چیست؟ چگونه ایجاد شده است؟ چه کاری انجام می دهد؟ چرا مهم می باشد و یا برای چه چیزی مناسب می باشد؟ مباحث مربوط به آن چه چیزهایی هستند هستند و چرا در برابر آن مقاومت می شود؟ آیا نظریه ادبی در واقع یک کلمه یا پدیده قابل تعریف می باشد؟ تمام این پرسش ها عمقی بوده و می بایست تحت بررسی قرار گیرند ، پاسخ به هیچ یک از آن ها آسان نمی باشد، و مطمئنادر یک پیشگفتار یا مقدمه خلاصه نمی شوند. اما من می خواهم با چند پاسخ مفصل کار خود را آغاز کنم.

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

” />

ترجمه مقاله بهار در نسخه های خطی فارسی

ترجمه مقاله

بهار در نسخه های خطی فارسی 

Spring In Persian Manuscripts

ص فارسی ۷

ص انگلیسی ۷

Abstract The present article is based on published examples of the most famous illustrations of Persian manuscripts. Among these, nearly 140 illustrations from more than 70 manuscripts depict one or more aspects of spring and their origins range from the last decade of the 14th century to the third decade of the 17th. Iranian collective memory traces back the distinct particularities of spring to the era of Kaykavoos, and Ferdowsi has recorded them in his hymn of the Musician Div of Mazandaran

نوشته حاضر بر اساس نمونه های منتشر شده از معروفترین نگاره های نسخه های خطی فارسی تهیه گردیده است. در این نمونه ها، نزدیک به ١۴٠ تصویر مربوط به بیش از ٧٠ نسخه خطی، یک یا چند ویژگی بهار را می نمایاند و به دهه آخر قرن چهاردهم میلادی تا دهه سوم قرن هفدهم میلادی  مربوط می شوند. خاطره جمعی ایرانی ویژگی های ممتاز بهار را به دوران کیکاوس می رساند و فردوسی این ویژگی ها را در سرود دیو رامشگر مازندرانی ثبت کرده است:

قیمت ۵۰۰۰ تومان

” />

ترجمه مقاله اقتصاد هنر و ادبیات

Economics of the arts and literature

ترجمه مقاله اقتصاد هنر و ادبیات

۶ صفحه  انگلیسی  پی دی اف

 ۹ صفحه فارسی پی دی اف

(۲۰۱۲)

Abstract
Economics of the arts and literature or cultural economics (used below for convenience) is a branch of economics that studies the economics of creation, distribution, and the consumption of works of art and literature. For a long time the arts were confined to visual and performing arts in the Anglo-Saxon tradition. Usage has widened since the beginning of the 1980s with the study of cultural industry (cinema and music publishing), and the economy of cultural institutions (museums, libraries, historic buildings)

۵۰۰۰