ترجمه مقاله گاوهای لیموزین

ترجمه مقاله انگلیسی

Limousin cattle

گاوهای لیموزین

صفحات فارسی و انگلیسی ۲۷

گاوهای لیموزین

Limousin cattle are a breed of beef cattle originally bred in the Limousin and Marche regions of France. They are recognisable by their distinctive golden-red colouring.

گاوهای لیموزین یک نژاد از گاوهای گوشتی هستند که خاستگاه آنها در نواحی لیموزین و مارس فرانسه است. آنها از طریق رنگ قرمز طلایی قابل تشخیص هستند.

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: