ترجمه مقاله ذخیره سازی تصویر در SQL

ترجمه مقاله انگلیسی

Saving an Image in a SQL Server Database

ذخیره سازی یک تصویر در بانک اطلاعاتی سرور SQL

تعداد صفحات ۶

Most of the web applications have a lot of images used in it. These images are usually stored in a web server folder and they are accessed by giving the relative path to the file with respect to the root folder of the website.

ذخیره سازی یک تصویر در بانک اطلاعاتی سرور SQL

بسیاری از کاربردهای وب برای استفاده ، تعدادی از تصاویر را درون خود دارند. این تصاویر معمولاً در یک فولدر سرور وب ذخیره شده اند و از طریق مسیر مرتبط با توجه به فولدر ریشه وب سایت قابل دسترسی هستند

 

قیمت ۲۰۰۰ تومان

پرداخت