ترجمه مقاله ده فایده سازمان تجارت جهانی

ترجمه مقاله انگلیسی

۱۰benefits of the WTO trading system

ده فایده سازمان تجارت جهانی

Location: Geneva, Switzerland

WTO Publications

تعداد صفحات انگلیسی ۱۸

تعداد صفحات فارسی۲۰

From the money in our pockets and the goods and services that we use, to a more peaceful world—the WTO and the trading system offer a range of benefits, some well-known

جهان پیچیده است و ما سعی کرده ایم که در اینجا، فقط طبیعت پیچیده وپویای تجارت را منعکس نمائیم. به طور اختصار بر برخی مزایای سیستم تجاری WTO تاکید کرده ایم

قیمت ۵۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: