ترجمه مقاله فرایند ریسک پذیری جغرافیایی


GEOGRAPHY OF THE RISKS A PEDAGOGICAL PROPOSAL FOR THE

فرایند ریسک پذیری جغرافیایی، طرح آموزشی برای شهر یامبو


     تعداد صفحات انگلیسی: ۶ صفحه
     تعداد صفحات ترجمه فارسی: ۸ صفحه

MUNICIPALITY OF YUMBO
The Geography of the Risks, like field of the social science, is interested for
deepening, among others aspects, in the know-how about the collective and individual
perception of the risk, incorporating the analysis of the cultural characteristics of
development: their history, education, economy, and political), and of the spatial
organization of the companies, that favor or they complicate the prevention and the
mitigation, indispensable aspects in the search and application Media troops, that
permit to reduce the impact of the disasters. This field of the Geography, relatively
new, interprets the processes of social production of the space of integral form, which
differs of partial or sectorial the analyses that came performing traditionally the
geography.

چکیده

ریسک پذیری جغرافیایی، همانند رشته های علوم اجتماعی، در ارتباط با جنبه های دیگر، درک جمعی و فردی افراد از خطرات، ادغام تجزیه و تحلیل مشخصه های فرهنگی در مورد توسعه : مانند تاریخ، علوم، اقتصاد، سیاست، سازمان دادن شرکت ها که دارای پیچیدگی ها و کم و کاستی هایی می باشند، و جنبه های جداناپذیر در تحقیق و بکارگیری گروه های رسانه ای که باعث کاهش تاثیر فاجعه های ناگوار می گردد، می باشد. این رشته از جغرافیا که نسبتا جدید می باشد به تفسیر فرایند های تولید اجتماعی به شکل کلی می پردازد که متفاوت از تجزیه و تحلیل های بخشی می باشد که به طور سنتی در ارتباط با این رشته انجام می شده است.


     قیمت  ۶۰۰۰ تومان