مقاله ترجمه شده پژوهش در عملیات

مقالات ترجمه شده رشته حسابداری

Operations research

مقاله ترجمه شده پژوهش در عملیات

۵ صفحه به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی ۵ صفحه می باشد

قیمت : ۲۰۰۰ تومان

  مقاله ترجمه شده پژوهش در عملیات

مقاله بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

:

:

: