مقاله انگلیسی گسب همراه با ترجمه

مقاله انگلیسی همرا ه با ترجمه

WHAT IS GASB 34

تعداد صفحات انگلیسی ۷

تعداد صفحات ترجمه شده ۱۱

قیمت ۳۵۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”مقاله انگلیسی گسب همراه با ترجمه” />

:

:

:

گسب شماره۳۴چیست؟

در ژانویه ۱۹۹۹ هئیت استانداردهای حسابداری دولتی (گسب)که کل اصول پذیرفته شده حسابداری (قوانین مالی گزارش شده) برای تمام دولتها وحکومتهای محلی قرار می دهد. اکثر تغییرات فراگیر درگزارشات مالی در سابقه اش پذیرفته است.

به عنوان گزارش شماره ۳۴ شناخته شده است : صورت حسابهای مالی اصلی –تحلیل وبحث مدیریت برای دولتها وحکومتهای محلی – این بازنگری اساسی از مدل کزارشات مالی را ارائه می دهدکه از سال ۱۹۷۹ منعقد شده است در حالی که دچار تغییرات مهمی شده است. (این گزارش در ۴-۳ صفحه قرار گرفته است)

WHAT IS GASB 34
In June 1999, the Governmental Accounting Standards Board (GASB)—which sets “generally accepted
accounting principles” (financial reporting rules) for all state and local governments—adopted the most
sweeping changes in financial reporting in its history.

Known as Statement No. 34: Basic Financial Statements—and Management’s Discussion and
Analysis—for State and Local Governments, this represents a fundamental revision of the current
financial reporting model, which has been in place since 1979. While there are a number of significant
changes (the statement is 403 pages long), the major ones are:

Two Kinds of Financial Statements. Two distinct forms of information will be provided in the basic
financial statements