مقاله انگلیسی سیستم اطلاعات مدیریتی

مقاله ترجمه شده سیستم اطلاعات مدیریتی

Management Information Systems

سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS)

تعداد صفحات انگلیسی ۱۱

تعداد صفحان فارسی ۱۶

قیمت ۵۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

:

Management Information Systems (MIS) are information systems, typically computer-based, that are used within an organization. WordNet describes an information system as “a system consisting of the network of all communication channels used within an organization

سیستم های اطلاعات مدیریتی (MIS) به آن دسته از سیستم های اطلاعاتی اطلاق می گردد که معمولا بر اساس کامپیوتر استوار بوده ودر داخل یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد . شبکه جهانی از سیستم اطلاعاتی به عنوان سیستمی یاد می کند که شامل شبکه همه کانالهای اطلاعاتی می باشد که در داخل یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد