مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری

مقاله انگلیسی با ترجمه “حسابداری

Accounting

تعداد صفحات انگلیسی ۳

تعداد صفحات ترجمه شده ۳

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”مقاله انگلیسی با ترجمه حسابداری” />

سوالات بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

:

:

:

Objective

Accounting system in which the process of collection, classification, recording, summarizing information and preparing reports and financial statements, accounting forms and specific models is performed. To beneficial owners and managers within the organization such as banks or Brvnsazmany

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد