مترجم آدرسهای شبکهِ

ترجمه مقاله انگلیسی

CISCO IOS NETWORK ADDRESS TRANSLATION

مترجم آدرسهای شبکهِ ios ِ سیسکو

تعداد صفحات انگلیسی ۱۱

تعداد صفحات فارسی۲۰

In its simplest configuration, the Network Address Translator (NAT) operates on a router connecting two networks together; one of these

مترجم آدرس شبکه در ساده ترین حالتش بر روی مسیر یابی که دو شبکه را به هم متصل می‌کند عمل می‌کند؛ یکی از این شبکه ها (تعین شده بعنوان داخلی ) بصورت خصوصی یا غیر متداول آدرس دهی می‌شود

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: