سوالات استخدامی مربی آموزش فنی حرفه ای دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

سوالات استخدامی مربی آموزش فنی حرفه ای دستگاه های اجرایی کشور ۹۴

(کد خوشه :۱۲۵۵)

سوالات بر دو قسم است :

سوالات عمومی :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه icdl) شامل ۲۵۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی ریاضی وآمار مقدماتی ۳۰۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی زبان وادبیات فارسی ۵۵۰ سوال با پاسخنامه

۴- سوالات استخدامی معارف اسلامی ۳۲۵ سوال با پاسخنامه

۵- سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخنامه

۶- سوالات استخدامی اطلاعات عمومی ودانش اجتماعی ومبانی قانونی ۳۳۰ سوال با پاسخنامه

۷- سوالات استخدامی هوش و توانمندی های عمومی ۶۰۰ سوال با پاسخنامه

سوالات تخصصی:

۱- سوالات استخدامی روش های فنون تدریس و فنون اجرای دوره ها در آموزش فنی حرفه ای ۱۰۰ سوال با پاسخنامه

۲- سوالات استخدامی سنجش و ارزشیابی آموزش و مهارت ۳۶۰ سوال با پاسخنامه

۳- سوالات استخدامی کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزشهای فنی و حرفه ای ۲۲۰ سوال با پاسخنامه

۴- جزوه سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۱۴۰ صفحه