سرماخوردگی به انگلیسی و فارسی

سرماخوردگی به انگلیسی و فارسی

Danger: Colds Ahead!

خطر: سرماخوردگی در پیش است!

صفحات فارسی و انگلیسی ۶

The cause of man’s commonest disease is not yet known. Colds are still a puzzle to doctors. Colds, like other disease, are probably caused by a germ

هنوز علت همه گیرترین بیماری آدمی شناخته نشده است. سرماخوردگی همچنان برای پزشکان به صورت معمایی است.

قیمت ۱۵۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: