دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

دانلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

انلود سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس امور بیمه ای

شامل : سوالات عمومی و  سوالات تخصصی

سوالات عمومی

۲۷۷ سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی با  پاسخنامه

۲۰۵ سوال استخدامی زبان انگلیسی با  پاسخنامه

۴۰۰ سوال استخدامی ریاضی و امار مقدماتی با پاسخنامه

۵۰۰ سوال استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای ICDL هفت گانه )

۷۵۰ سوال استخدامی معارف اسلامی با پاسخنامه

۳۳۰ سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی با پاسخنامه

۳۴۰ سوال استخدامی هوش و استعداد تحصیلی  با پاسخنامه

سوالات تخصصی

سوالات اصول و تئوری های مدیریت شامل   ۱۲۰  سوال با پاسخنامه

سوالات  رفتار سازمانی و منابع انسانی  شامل ۸۰  سوال با پاسخنامه

سوالات حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعی   ۱۰۵  سوال با پاسخنامه

+
جزوء قوانین و مقررات تأمین اجتماعی