ترجمه مقاله حسابرسی واحدهای تجاری کوچک

ترجمه مقاله انگلیسی

Audits of small business units (operational audits – Mvzv information in accounting

حسابرسی واحدهای تجاری کوچک (حسابرسی عملیاتی- موضو عات حسابداری)

تعداد صفحات انگلیسی ۴

تعداد صفحات ترجمه شده ۴

قیمت ۳۵۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله حسابرسی واحدهای تجاری کوچک” />

:

:

:Introduction
Auditing standards as a function of business units are not addressed and have public credit. Environment, although small business units may be the auditor will face administrative problems Babrkhy

مقدمه

استانداردهای حسابرسی تابعی از اندازه واحد تجاری مورد رسیدگی نیستند و از اعتبار عمومی برخوردارند.اگرچه محیط واحدهای تجاری کوچک ممکن است حسابرس را بابرخی مشکلات اجرایی روبرو سازد.تفاوت دراندازه و نوع واحد تجاری موجب تفاوتهایی در روشها و نحوه عملهای خاص و نه استانداردهای بکار رفته می شود