ترجمه نرم افزار سیستم

ترجمه مقاله انگلیسی

System Software

نرم افزار سیستم

صفحات انگلیسی ۲

صفحات فارسی ۵

A vital part of any general-purpose computer is the system software, or software tools which are used in conjunction with the computer hardware.

یک بخش حیاتی هر کامپیوتر همه منظوره نرم افزار سیستم یا ابزارهای نرم افزاری هستند که همراه با سخت افزار کامپیوتر به کار می روند. کامپیوتر بدون نرم افزار سیستم بیشتر شبیه به ماشینی است بدون بنزین

قیمت ۲۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: