ترجمه مقاله Why Financial Accounting

ترجمه مقاله

Why Financial Accounting Standards Board is a conceptual framewor

چرا هیأت استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است ؟

تعداد صفحات انگلیسی ۵

تعداد صفحات ترجمه شده۵

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله Why Financial Accounting” />


:

:

:


Introduction

Set of assumptions based accounting theory, definitions, principles, concepts and how their inference that the infrastructure developed by accounting standards bodies and foundation related to the report comprise accounting. In this context, accounting theory, created a conceptual framework of reference that brings specific accounting rules are developed based on this framework

مقدمه
تئوریحسابداری مجموعهای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاجآنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده وشالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل میدهد. در این راستا تئوریحسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع بهوجود میآورد که مقررات خاصحسابداری براساس این چارچوب تدوین میشوند. در هر کشوری، هدف از تدوینچارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشوربرای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست بهطوریکه حقوق و منافعاستفادهکنندگان، تهیهکنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی بهطورمتعادل حفظ شود.