ترجمه مقاله گاو های کولموگری

ترجمه مقاله

Kholmogory

کولموگری

صفحات انگلیسی ۴

صفحات فارسی ۵

The Kholmogory breed was formed in Kholmogory and Archangel districts of Archangel region. It is the oldest and one of the best breeds in the country. Even in the 17th century Kholmogory cattle were noted for their fast rate of growth and high milk production.

نژاد کولموگری در بخش های کولموگری و آرکانژیل ناحیه آرکانژیل شکل گرفت. یکی از بهترین و قدیمی ترین نژادها در روسیه است. حتی در قرن ۱۷، گله های کولموگری به خاطر سرعت سریع رشد و تولید شیر زیاد، مورد توجه بودند.

قیمت ۲۵۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: