ترجمه مقاله کفایت سرمایه

The implications of the new capital adequacy
rules for portfolio management of credit assets

مفاهیم قواعد جدید کفایت سرمایه برای مدیریت پورتفولیوی دارائیهای اعتباری

۱۸ صفحه متن انگلیسی و ۱۸ صفحه متن ترجمه شده فارسی

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله کفایت سرمایه” />

مقاله بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

:

:

: