ترجمه مقاله کشفیات جدید در ارگ بم

ترجمه مقاله

کشفیات جدید در افراز (ارگ بم)

New discoveries in Afraz (Bam fault)

۴  صفحه  انگلیسی  پی دی اف

۴  صفحه فارسی پی دی اف

Abstract On the eve of the ninth anniversary of Bam earthquake, an expert in the field of world heritage, Dr. Shahriar Adle reported on new discoveries of ancient altars in Afraz (Bam Fault) and the identification of the first layers of Bam citadel (Arg-e-Bam)`s ancient defensive wall.

چکیده

در نهمین سالگرد زلزله بم، دکتر شهریار عدل، کارشناس میراث جهانی، از کشف جدید پرستش‌گاه‌های ناشناخته در افراز (گسل بم) و شناسائی نخستین پوسته های کهن باروی ارگ بم خبر داد.

قیمت : ۳۰۰۰ تومان