ترجمه مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری

ترجمه مقاله انگلیسی

The Use of Customer Portfolio Theory An Empirical Survey

کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری

David A. Yorke and George Droussiotis

JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIALMARKETING

تعداد صفحات انگلیسی ۱۳

تعداد صفحات فارسی ۲۱

Introduction
Portfolio theory was first developed to be used in financial investment decision making during the 1950s (Markowitz, 1952). The main inputs for portfolio evaluation in financial investment decisions were postulated as being “expected return” and “degree of risk”

نظریه سرمایه گذاری چون اولین باردر تصمیمات سرمایه گذاری درطی دهه ۱۹۵۰ مورد استفاده قرارگرفت به طورگسترده مطرح شد. درتصمیمات مالی به عنوان میزان ریسک یا میزان برگشتی انتظارداشته پذیرفته شد. به هرحال این نظریه در قسمتهای دیگری به جزء قسمتهای مالی نیز مورد استفاده قرار گرفته است

قیمت ۳۵۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: