ترجمه مقاله کارائی مرور وب

ترجمه مقاله انگلیسی

کارائی مرور وب با پردازش thin client بی سیم

Web Browsing Performance of Wireless Thinclient Computing

تعداد صفحات انگلیسی ۷

تعداد صفحات فارسی ۷

ABSTRACT

Web applications are becoming increasingly popular for mobile wireless systems. However, wireless networks can have high packet loss rates, which can degrade web browsing performance on wireless systems. An alternative approach is wireless thin client computing, in which the web browser runs on a remote thin server with a more reliable wired connection to the Internet

چکیده :

برنامه های کاربردی وب برای سیستم های بی سیم همراه ،پیوسته محبوب تر می شوند . اگر چه شبکه های بی سیم نرخ بالائی از اتلاف بسته دارند ، که می تواند کارائی مرور وب در سیستم های بی سیم را کاهش دهد روش دیگر پردازش thin client بی سیم است که در آن مرور گر وب روی یک سرور thin راه دور از طریق ارتباط یک ارتباط قابل اطمینان با سیم به اینترنت اجرا می شود.

قیمت ۳۰۰۰ تومان

:

:

: