ترجمه مقاله ژن LZ جهش یافته نرم عقیم جدید در گندم

ترجمه مقاله انگلیسی

A new male sterilemutant LZ in wheat (Triticum aestivum L.)

ژن LZ جهش یافته نرم عقیم جدید در گندم

Kuanji Zhou Æ Shihong Wang Æ Yuqin Feng Æ
Wanquan Ji Æ Genxuan Wang

صفحات انگلیسی ۸

صفحات فارسی ۱۰

Abstract

Genetic male sterility (GMS) genes in wheat (Triticum aestivum L.) can be used for commercial hybrid seed production. A new wheat GMS mutant, LZ, was successfully used in the 4E-ms system for producing hybrid wheat, a new approach of producing hybrid seed based on GMS….

چکیده:

ژنهای نر عقیمی ژنتیکی (GMS) در گندم می توانند برای تولید بذرهای هیبرید تجاری استفاده شوند. گندم GMS جدید جهش یافته ، LZ، با موفقیت در سیستم ۴E-MS برای تولید گندم هیبرید استفاده شد. یک شیوه جدید تولید بذر هیبرید بر مبناء CMS است. هدف ما تجزیه و تحلیل مکانیزم ژنتیکی نر عقیمی و تعیین مکان ژن GMS در LZ جهش یافته در یک کروموزوم بود. ما ابتداً نرهای عقیم خط ۲۵۷A(2n=42) حاصل از LZ موتانت در بهاره چینی و دیگر ارقام زارعی را برای تعیین خود بارورها از هیبریدهای F1 و نسبت های مندلی گیاهان نر عقیم و بارور در F2 و نسل های B1C ( تلاقی برگشتی ) تلاقی دادیم.

این فایل بنا به درخواست مترجم دیگر به فروش نمیرسد

 

راهنمای تصویری خرید