ترجمه مقاله پردازش گر شبکه

ترجمه مقاله انگلیسی

Vector network analyzers

پردازش گر شبکه وَکنتُر

صفحات انگلیسی ۴

صفحات فارسی ۶

A word about acronyms concerning network analyzers… vector network analyzers (VNAs) are often called “ANAs” by old farts, including the Unknown Editor. ANA stands for “automated network analyzer”.

یکی از واژه های اختصاری که برای پردازشگرهای شبکه به کار می رود مربوط به پردازش گر شبکه وکتر می باشد ، که علامت اختصاری آن به این صورت است (VNAS) اما این واژه اختصاری توسط افراد ناشناس و ناشی و قدیمی به صورت “ ANAS” به کار می رفته است

قیمت ۲۰۰۰ تومان

پرداخت