ترجمه مقاله پارتیشن بندی زمان

ترجمه مقاله انگلیسی

compile time partitioning of iterative parallel loops to reduce cache coherency traffic

پارتیشن بندی زمان اجرای برای حلقه های موازی برای کاهش وابستگی ترافیک cache

فحات انگلیسی ۱۱

صفحات فارسی۲۱

پرداخت

:

:

: