ترجمه مقاله ویروسها ،کرمها وتروژانها

ترجمه انگلیسی مقاله ویروسها ، کرمها وتروژانها

What are viruses, worms, and Trojans

صفحات انگلیسی ۸

صفحات فارسی ۸

Viruses, worms, and Trojans are malicious programs that can cause damage to your computer and information on your computer. They can also slow down the Internet, and they might even use your computer to spread themselves to your friends, family, co-workers, and the rest of the Web. The good news is that with an ounce of prevention and some good common sense, you are less likely to fall victim to these threats. Think of it as locking your front door to protect your entire family

 

ویروسها ، کرمها وتروژانها چه هستند؟

ویروسها ، کرمها وتروژانها برنامه های بدی هستند که می توانند باعث خطر برای کامپیوتر شما واطلاعات آن شوند. آنها می توانند سرعت اینترنت را پایین بیاورند وآنها حتی ممکن است از کامپیوترشما برای بخش کردن خودشان برای دوستانتان، آشنایان، شرکت محل کار استفاده کنند ودرآدرس مجازی باقی بمانند. خبرهای خوب آن است که با یک جلوگیری اندک وتعدادی مفهوم رایج خوب شما احتمالا کمترقربانی اینها هستید

قیمت ۲۵۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله ویروسها ،کرمها وتروژانها” />

:

:

: