ترجمه مقاله همجوشی آسنکرون

Asynchronous Data Fusion With Parallel
Filtering Frame

همجوشی داده آسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل

۷ صفحه انگلیسی

  ۱۸ صفحه فارسی وورد

Abstract—This paper studies the design of data fusion algorithm for asynchronous system with integer times
sampling. Firstly, the multisensor asynchronous samplings
is mapped to the basic axis, accordingly a sampling
sequence of single sensor can be taken. Secondly, aiming at
the sensor with the densest sampling points, the modified
parallel filtering is given. Afterwards, the sequential
filtering fusion method is introduced to deal with the case
that there are multiple mapped measurements at some
sampling point. Finally, a novel parallel filtering fusion
algorithm for asynchronous system with integer times
sampling is proposed. Besides, a judgment scheme to
distinguish measurement number at every sampling point in
the fusion period is also designed. One simple computer
numerical value simulation is demonstrated to validate the
effectiveness of the judgment scheme and the proposed
asynchronous fusion algorithm

چکیده

این مقاله به بررسی طرح الگوریتم همجوشی داده برای سیستم اسنکرون (غیرهمزمان) با نمونه برداری زمان عدد صحیح می پردازد. ابتدائا، نمونه برداری اسنکرون چندحسگری برای محور اصلی مد نظر قرار گرفته، و بر این اساس توالی نمونه برداری خسگر مجزا مد نظر قرار داده می شود. دوم اینکه، با مد نظر قرار دادن حسگرهایی با نقاط نمونه برداری متراکم، فیلترینگ پارالل اصلاح شده، داده می شود. بعد از ان، روش همجوشی فیلترینگ متوالی معرفی می شود تا در ارتباط با مواردی باشد تا نگاشت اندازه گیری متعددی در بعضی از نقاط نمونه برداری وجود داشته باشد. در نهایت، الگوریتم فیلترینگ پارالل جدید برای سیستم اسنکرون با نمونه برداری زمان های عدد صحیح مطرح گردد. علاوه بر این، طرح مشخصی برای تفکیک ارقام اندازه گیری در هر نقطه نمونه برداری در دوره همجوشی مطرح می گردد. شبیه سازی ارقام عددی کامپیوتری ساده ارائه شده تا به تایید کارایی طرح مورد نظر و الگوریتم همجوشی اسنکرون مطرح شده بپردازد.

کلیدواژه- همجوشی داده، سیستم اسنکرون (غیرهمزمان)، نمونه برداری زمان عدد صحیح، فیلترینگ پارالل، فیلترینگ متوالی

قیمت ۷۰۰۰ تومان