ترجمه مقاله نگرشی نو به سنگ نگاره های تخت جمشید

نگرشی نو به سنگ نگاره های تخت جمشید

A New Approach to Stone-reliefs of Persepolis

۱۸ صفحه  انگلیسی  پی دی اف

 ۲۰  صفحه فارسی پی دی اف

Abstract: In the north eastern part of the Persian Gulf in Iran, there is a region called Fars today and Parse in the past. In this mountainous region there is a mountain previously called Mehr (love) and now called Rahmat (Mercy) with a 2500 years old ruined palace still dazzling on its skirts, remaining from the Achaemenid reign over Iran from c.550 to 330BC. Despite considerable research on the religion of this dynasty, Iranologists have not still conclusively reached a definite opinion on this matter and if they have, it is based on questionable evidences and interpretations. Based on remaining inscriptions and stone-carvings of this monument, the article is an attempt to show that the kings of this dynasty were definiy followers of Zoroaster, who founded the first official religion of the world 6 to 7 centuries AD, with all the symbols found in this unique palace having Iranian roots which so far have wrongly been attributed to the beliefs of other peoples and civilizations. Key words: Persepolis, Achaemenids, Seven Amshaspands (archangels or benevolent entities), Religious Zoroastrian beliefs, Zoroaster (Zardosht), Lotus or the flower of marshes, Iris, Barsam, Eglantine.


چکیده

در سرزمین ایران و شمال خاوری خلیج فارس منطقه‌ای است که امروزه فارس و در قدیم پارسه خوانده می‌شده، در این منطقه‌ی کوهستانی کوهی با نام قدیمی مهر و نام امروزی رحمت وجود دارد که در دامنه‌ی آن ویرانه‌ کاخی به جا مانده که پشینه‌ی آن به ۲۵۰۰ سال پیش می‌رسد. این کاخ در زمان سلسله‌ی هخامنشیان ساخته شده است که از سال ۳۳۰ تا ۵۵۰ پیش از میلاد بر ایران فرمانروایی می‌کردند. با وجود پژوهشهای بسیار در بارۀ مذهب شاهان این سلسله، ایران‌شناسان هنوز به هیچ نظر قطعی در این مورد نرسیده‌اند، یا اگر رسیده‌اند بر اساس شواهد و تعابیری است که هنوز قابل بحث است. در این مقاله بر اساس سنگ‌ نوشته‌ها و سنگ ‌نگاره‌های این بنا نشان داده می‌شود که شاهان این سلسله بی‌تردید پیرو دین زردشت بوده‌اند که ۶ یا ۷ سده پس از میلاد اولین مذهب رسمی جهان را ایجاد کرده و تمامی نمادهایی که در این کاخ بی‌همتا به کار رفته ایرانی است و به اشتباه، به باورهای مردمان و تمدنهای دیگر نسبت داده شده است.

کلید واژه‌:

تخت جمشید ،هخامنشیان، هفت امشاسپند ، باورهای دینی زرتشتیان ، زرتشت ، نیلوفر آبی یا گل تالاب‌ها (لوتوس)، زنبق ، بَرسَم ، نسترن.

قیمت ۱۵۰۰۰ تومان