ترجمه مقاله نگاهی تازه به سلول های ips

A Fresh Look at iPS Cells

نگاهی تازه به سلول های ips

صفحات انگلیسی ۵

صفحات فارسی ۱۰

۱Center for iPS Cell Research and Application (CiRA), Kyoto University, Kyoto 606-8507, Japan
۲Gladstone Institute of Cardiovascular Disease, San Francisco, CA 94158, USA
*Correspondence: yamanaka@frontier.kyoto-u.ac.jp
DOI 10.1016/j.cell.2009.03.034

The potential of induced pluripotent stem (iPS) cells is enormous, but many obstacles remain
before their medical and pharmaceutical applications can be fully realized.

In 2006, we showed that mouse embryonic and adult fibroblasts acquire properties similar to those of embryonic stem (ES) cells after retrovirally introducing genes encoding four transcription factors, namely Oct3/4, Sox2, Klf4, and c-Myc (Takahashi and Yamanaka, 2006). We called these cells induced pluripotent stem (iPS) cells. The first generation iPS cells were similar to ES cells in morphology

پتانسیل سلول های ips بالاست ولی موانع زیادی باقی است که قبل از کاربردهای پزشکی و داروسازی آنها باید دانسته شود.

در سال ۲۰۰۶ ما نشان دادیم که فیبروبلاست های بالغ و جنین موشی شبیه همه Es های جنینی ژن های کد کننده ۴ فاکتور رونویسی رتروویروسی شامل oct3/4 ، sox2 ، Kif4 ، cmyc را بیان میکنند. اولین نسل سلول های ips از نظر مورفولوژی شبیه سلول های ES بودند.

قیمت ۵۰۰۰ تومان

” />

راهنمای تصویری خرید