ترجمه مقاله نظریه ادبی و مسائل مربوط به آن

ترجمه مقاله

نظریه ادبی و مسائل مربوط به آن

The question of ‘literary theory

Abstract
What is ‘literary theory’? How has it developed? What does it do? Why is it necessary, and/or what is it good for? What are the arguments for it and why the resistance to it? Is it, in fact, an ‘it at all, a single definable entity or phenomenon? All of these questions sound as if they belong in an exam; none of them are easy to answer, certainly not in so short a space as a foreword or introduction. But I want to begin by outlining very broadly a few responses.

چکیده

نظریه ادبی چیست؟ چگونه ایجاد شده است؟ چه کاری انجام می دهد؟ چرا مهم می باشد و یا برای چه چیزی مناسب می باشد؟ مباحث مربوط به آن چه چیزهایی هستند هستند و چرا در برابر آن مقاومت می شود؟ آیا نظریه ادبی در واقع یک کلمه یا پدیده قابل تعریف می باشد؟ تمام این پرسش ها عمقی بوده و می بایست تحت بررسی قرار گیرند ، پاسخ به هیچ یک از آن ها آسان نمی باشد، و مطمئنادر یک پیشگفتار یا مقدمه خلاصه نمی شوند. اما من می خواهم با چند پاسخ مفصل کار خود را آغاز کنم.

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

” />