ترجمه مقاله مقایسه طرح شبکه اجتماعی

A Comparison of Social Network Mapping and Personal Network Visualization

مقایسه طرح شبکه اجتماعی و تصویرسازی شبکه فردی

This article presents an analysis of personal network visualization based on systematic evaluations of alter pairs compared to
freestyle drawings respondents made of their personal network. In most cases, personal network visualization provided important
details that are different from respondents‟ perceptions. Several case studies are discussed that highlight the additional da ta
provided when using personal network visualization.
Keywords: personal networks; visualization; cognition

چکیده

این مقاله تحلیلی از تصویرسازی شبکه فردی بر مبنای ارزیابی سیستماتیک افراد در مقایسه با متقاضیانی که سبک آزادی را از شبکه فردی شان ایجاد کرده اند نشان می دهد. در اکثر موارد، تصویرسازی شبکه فردی جزییات مهمی را مطرح می کند که متفاوت از نقطه نظر متقاضیان می باشد. چندین بررسی موردی دیگر نیز مورد بحث قرار می گیرد که تاکیدی بر روی اطلاعات دیگر، زمانی که از تصویرسازی شبکه های فردی استفاده می کند، دارد.

کلیدواژه: شبکه های فردی؛ تصویرسازی؛ شناخت

قیمت ۵۰۰۰۰ تومان