ترجمه مقاله مقایسه رو نوشت های ریشه اولیه F1 هیبریدو اینبرد لاین والدینی

ترجمه مقاله انگلیسی

Comparison of Maize (Zea mays L.) F1-Hybrid and Parental Inbred Line Primary Root Transcriptomes Suggests Organ-Specific Patterns of Nonadditive Gene Expression and Conserved Expression Trends

مقایسه رو نوشت های ریشه اولیه F1 هیبریدو اینبرد لاین والدینی ، الگو های مخصوص بیان غیر افزا یشی و جریانات محافظتی بیان را پیشنهاد می کند :

نویسنده:

Nadine Hoecker, Barbara Keller, Nils Muthreich, Didier Chollet, Patrick Descombes,
Hans-Peter Piepho and Frank Hochholdinger

صفحات انگلیسی ۹

صفحات فارسی ۳۱

ABSTRACT
The phenomenon of heterosis describes the increased agronomic performance of heterozygous F1 plants compared to theirhomozygous parental inbred plants. Heterosis is manifested during the early stages of root development in maize. The goal of this study was to identify nonadditive gene expression in primary roots of maize hybrids compared to the average expression levels of their parental inbred lines.

چکیده:

پدیده هیدرو زیس کارایی برتر زراعی گیاهان f1 هتدرو زیگوس را در مقایسه با اینبرد والدینی همو زیگوس آنها شرح می دهدمقایسه رو نوشت های ریشه اولیه F1 هیبریدو اینبرد لاین والدینی ، الگو های مخصوص بیان غیر افزا یشی و جریانات محافظتی بیان را پیشنهاد می کند :

۱۲۰۰۰ تومان

این فایل بنا به درخواست مترجم دیگر به فروش نمیرسد

راهنمای تصویری خرید