ترجمه مقاله مقایسه روش میانگین با fifo

مقاله انگلیسی با ترجمه

Fifo method compared with the average industrial accounting

مقایسه روش میانگین با fifo در حسابداری صنعتی

تعداد صفحات انگلیسی ۵

تعداد صفحات ترجمه شده ۵

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله مقایسه روش میانگین با fifo ” />

:

:

:

Fifo method compared with the average industrial accounting

Methods of reporting cost of production: 1 – average method
In this way, inventory cost during the construction period of the beginning of the course fees will be added and built on products will be Prorated.
۲ – The first sentence of the first incoming method (fifo):
Previously this method, all stock prices during the early period of construction and added costs to complete them separay is shown

مقایسه روش میانگین با fifo در حسابداری صنعتی
روش های تهیه گزارش هزینه تولید:
۱ – روش میانگین:
در این روش بهای تمام شده موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای دوره به هزینه های دوره اضافه می گردد و بر روی محصولات ساخته شده سرشکن خواهد شد..