ترجمه مقاله معرفی ضرب

ترجمه مقاله

Introducing multiplication

معرفی ضرب

صفحات انگلیسی ۴

صفحات فارسی ۷

Forget any idea you ever had that multiplication is a form of torture!

Unfortunay, too many schools introduce this topic formally before children have grasped the relevant concepts, and then insist on pages of busy-work to try and get the technique implanted in their minds

هر ایده أی که شما تاکنون داشته اید به این صورت که ضرب یک فرم تعریفی است را فراموش کنید:متاسفانه مدارس زیادی این موضوع را به صورت رسمی معرفی می کنند.قبل از اینکه بچه ها مفاهیم مربوط را درک کرده باشند.

قیمت ۲۵۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: