ترجمه مقاله قانون استفان بولتزمن

ترجمه مقاله

Stefan-Boltzmann law

قانون استفان بولتزمن

صفحات انگلیسی ۵

صفحات فارسی ۶

The Stefan-Boltzmann law, also known as Stefan’s law, states that the total energy radiated per unit surface area of a black body in unit time (known variously as the black-body irradiance, energy flux density, radiant flux, or the emissive power

قانون استفان بولتزمن که بنام قانون بولتزمن نیز شناخته شده است چنین می گوید که مجموع انرژی منتشر شده در واحد سطح از یک جسم سیاه در واحد زمان (که بنامهای مختلف از جمله بازتابش جسم تیره ،چگالی فلوی انرژی ، فلوی تابشی یا توان انتشار شناخته شده است.

قیمت ۳۵۰۰ تومان

پرداخت

” />

:

:

: