ترجمه مقاله فیزیوتراپی درد کمر

ترجمه مقاله انگلیسی

Physical Therapy for Back pain: How to Prevent and Treat Back Pain

فیزیوتراپی برای درد کمر : چگونه از کمر درد جلوگیری کرده و درد کمر را درمان کنیم

صفحات انگلیسی ۳

صفحات فارسی ۴

Lower back pain is one of the most common causes of job-related disability and why some people miss work. It is also the second most common neurological ailment in the United States, second only to headache. In fact, approximay 80% of adults in Western countries have, at some point, experienced lower back pain.

کمردرد یکی از متداولترین علل مربوط به ناتوانی کاری و از دست دادن شغل در برخی افراد است. همچنین کمردرد دومین عامل مزمن عصبی در ایالات متحده و دومین علت سردرد است. در واقع حدود ۸۰% بزرگسالان در کشورهای غربی ، در برخی مناطق، کمردرد را تجربه کرده اند.

قیمت ۲۵۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: