ترجمه مقاله فناوری اطلاعات

ترجمه مقاله فناوری اطلاعات

Information technology

صفحات انگلیسی۶

صفحات فارسی ۹

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

” alt=”ترجمه مقاله فناوری اطلاعات” />

فایل بعد از پرداخت قابل دانلود می باشد

:

:

:

What is electronic and information technology

“Electronic and information technology” is a term used in the 1998 amendments to Section 508 of the Rehabilitation Act. The term is used to define the scope of products covered under Section 508. Section 508 requires that electronic and information technology that is developed, procured, maintained, or used by the federal government be accessible

 

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات و الکترونیک چیست؟

فناوری اطلاعات و الکترونیک واژه ای است که در سال ۱۹۹۸ در لایحه اصلاحی نمایندگان به بخش ۵۰۸ از قانون نوسازی یکار گرفته شد. بخش ۵۰۸ ملزم میکند که فناوری اطلاعات و الکترونیک که توسعه یافته ، بدست آمده ، وجود دارد یا بوسیله دولت فدرال مورد استفاده قرار گرفته است بایست قابل دسترسی باشد