ترجمه مقاله فشرده سازی داده ها

ترجمه مقاله انگلیسی

IMPLEMENTATION OF DATA COMPRESSION IN THE DELPHI EXPERIMENT

پیاده سازی فشرده سازی داده ها در آزمایشگاه دلفی

نویسنده:
N.SMIRNOV, E.TCHERNIAEV
Institute for High Energy Physics,
Protvino, Moscow region, 142284, Russia

تعداد صفحات انگلیسی ۵

تعداد صفحات فارسی ۱۳

This article describes the technical details of implementation of general methods of data
compression in the DELPHI experiment. Results of compression for different

DELPHI data are given
types of

این مقاله جزئیات فنی پیاه سازی شیوه های متداول فشرده سازی داده در آزمایشگاه دلفی را تشریح می کند . در نتیجه فشرده سازی انواع مختلف داده ارائه شده است .

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: