ترجمه مقاله صورتهای مالی مبنا

ترجمه مقاله انگلیسی

Financial management
Basic Financial Statements

مدیریت مالی

صورتهای مالی مبنا

صفحات انگلیسی ۱۰

صفحات فارسی ۹

 

What is a financial statement? What does it l us? Why should we care?
These are good questions and they deserve an answer.

صورت مالی چیست؟ چه چیزی را نشان می دهد ؟ چرا باید به آن توجه کرد؟

اینها سوالات خوبی هستند و پاسخی هم دارند.

قیمت ۳۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: