ترجمه مقاله شناسایی فرکانس رادیویی

ترجمه مقاله انگلیسی

RFID and item-level information visibility

شناسایی فرکانس رادیویی و قابلیت رویت اطلاعات سطح

صفحات انگلیسی ۷

صفحات فارسی ۲۲

a b s t r a c t
Radio frequency identification (RFID) is emerging as the hottest information tracing technology in supply
chain management with its inherent ability to reveal item-level product information.

چکیده:

شناسایی فرکانس رادیویی به عنوان تازه ترین (داغ ترین) اطلاعات در حوزه فناوری در مدیریت رنجیره تولید با توانایی ذاتی ان برای نشان دادن سطح /بخش تولید اطلاعات پدیدار می گردد.

قیمت ۷۰۰۰ تومان

پرداخت

راهنمای تصویری خرید