ترجمه مقاله شغلهای حساس

ترجمه مقاله انگلیسی

The M/M/c with Critical Jobs

M/M/C با شاخص شغلها ( شغلهای حساس)

نویسنده:
Ivo ADAN

Eindhoven University of Technology, Department of Mathematics and Computing Science,

صفحات انگلیسی ۱۳

صفحات فارسی ۱۸

Abstract:

We consider the MIMIc queue, where customers transfer to a critical state when their queueing (sojourn) time exceeds a random time. Lower and upper bounds for the distribution of thenumber of critical jobs are derived from two mo difications of the original system. The two modified
systems can be efficiently solved. Numerical calculations indicate the power of the approach.

چکیده:

ما بررسی می کنیم صف M/M/C را در جاییکه مشتریان یک موقعیت بحرانی را ، موقعیکه ،زمان اقامت موقت متجاوز از یک زمان تصادفی است ،واگذار می کنند. کرانهای بالایی و پایینی برای توزیع تعداد شغلهای حساس از دو سیستم اصلی اصلاح شده ، گرفته می شوند. دو سیستم اصلاح شده می توانند بطور موثری حل شوند. محاسبات عددی ،توان روش را نشان می دهند.

قیمت۴۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: