ترجمه مقاله سیستم کنترل ترافیک

سیستم کنترل ترافیک:

سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم

TraffCon: An Inligent Traffic Control System for Wireless
Vehicular Networks

Abstract
Traffic Congestion is a very serious problem which is becoming ever worse as the growth in thenumber of cars on the road significantly outpaces the provision of road capacity. This paper presents TraffCon, a novel Traffic Management System (TMS) for Wireless Vehicular Networks that combats this problem by seeking to optimize the usage of the existing road capacity. It also outlines an archi-tecture which includes a novel server-side decision making module, that enables the dissemination of instructions to vehicles; if followed these result in optimal road usage.
Keywords: Traffic Management, Road Vehicles, Driver Instruction, Wireless Networks

چکیده

 تراکم ترافیک مشکل بسیار جدی می باشد که به دنبال افزایش تعداد اتوموبیل در جاده ها که به طور قابل توجهی بیش از ظرفیت جاده ها می باشد، شدیدتر می گردد.این مقاله به تعریف TraffCon (سیستم کنترل ترافیک) پرداخته، به عنوان سیستم جدبد مدیریت ترافیک (TMS) برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیمی می باشد که به سمت حل این مشکلات از طریق بهینه کردن استفاده از ظرفیت کنونی جاده هایپیش می رود. این سیستم همچنین طرحی را ارائه می دهد که شامل مدول تصمیم گیری جدبد مبتنی بر سرور می باشد، که توزیع اطلاعات را به وسایل نقلیه امکان پذیر می کند؛ اگر این موارد دنبال گردد، منجر به استفاده بهینه ازجاده ها می گردد.

سیستم کنترل ترافیک: سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم