ترجمه مقاله سیستم نام دامنه

سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ

A SECURE DOMAIN NAME SYSTEM BASED ON INTRUSION TOLERANCE

۵ صفحه انگلیسی

  ۱۰ صفحه فارسی وورد

Abstract:
DNS was not designed to be secure. The biggest security hole in DNS is the lack of support for data integrity authentication, source authentication, and authorization. In this paper, a secure DNS scheme based on intrusion tolerance is proposed. This secure DNS is intrusion-tolerant by using Byzantine intrusion tolerant technique and voting mechanism. The scheme provides high integrity, robustness, and availability of service in the presence of arbitrary failures, including failures due to malicious attacks. The proposed scheme consists of 3f+1 tightly coupled replicas per name server and guarantees safety and liveness properties of the system assuming no more than f replicas are faulty. By adding authentification of client and using symmetric key cryptography, the system guarantees a secure communication mechanism by providing a way to detect whether DNS data has been corrupted during communication over the Internet. Experimental results show that the scheme can provide a much higher degree of security and reliability, as well or even better than an implementation of the DNS security extension.
Keywords:
DNS; Intrusion tolerance; Byzantine fault tolerance

چکیده

DNS (سیستم نام دامنه) به صورت ایمن طراحی نشده است. یکی از بزرگترین حفره های امنیتی در DNS (سیستم نام دامنه) نبود حمایت برای صحت یکپارچگی داده، صحت منابع، و اعتبار می باشد. در این مقاله، طرح DNS  (سرور نام دامنه) ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ مطرح می گردد. DNS ایمن دارای تحمل نفوذ با استفاده از تکنیک تولرانس نفوذ بیزانتین و مکانیسم رای گیری می باشد. این طرح یکپارچگی کامل، توانمندب و دسترس پذیر بودن به سرویس را در حضور نقص های خودسرانه شامل نقص به دلیل حملات مخرب، فراهم می کند. طرح پیشنهادی شامل نمونه های چندگانه کامپیوترهای وابسته به هم ۳f+1 در هر نام سرور بوده و به تضمین خصویات امنیتی و حیاتیسیستم پرداخته و فرض را بر انی قرار می دهد که نسخه های تکرار شونده غیر از f ناقص نمی باشد. با اضافه کردن تایید کلاینت و استفاده از رمزنویسی کلید متقارن، سیستم مکانیسم ارتباطی امنی را با ایجاد روشی برای آشکار کردن این مورد که آ یا داده های DNS در زمان ارتباط اینترنتی آلوده شده اند، تضمین می کند. نتایج تجربی نشان می دهد که این طرح می تواند میزان بالاتری از امنیت و قابلیت اطمینان را به اندازه یا بهتر از تامین امنیتی سیستم نام دامه (DNS) ایجاد کند.

کلید واژه:

سیستم نام دامنه، تولرانس نفوذ، تولرانس عیب بیزانتین، رای گیری

۵۰۰۰ تومان