ترجمه مقاله سیستمهای ترکیبی

ترجمه مقاله

Hybrid Soft Computing Systems: Where Are We Going

Piero P. Bonissone1

سیستمهای ترکیبی Soft Computing : ما به کجا می رویم؟

تعداد صفحات انگلیسی ۲۱

تعداد صفحات فارسی ۲۶

Abstract

Soft computing is an association of computing methodologies that includes fuzzy logic, neuro-computing, evolutionary computing,and probabilistic computing. After a brief overview of Soft Computing components, we will analyze some of its most synergistic combinations

 

چکیده:

Soft Computing یک روش محاسباتی است که شامل منطق فازی،محاسبات عصبی ، محاسبات تکمیلی و محاسبات احتمالی می باشد.بعد از یک نگاه اجمالی به اجزای Soft Computing ،برخی از مهمترین ترکیبات آنرا مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار میدهیم

قیمت ۶۰۰۰ تومان

پرداخت

” />

:

:

: