ترجمه مقاله سرمایه گذاری مستقیم خارجی

ترجمه مقاله انگلیسی

Financial Sector Development, FDI

توسعه بخش مالی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در چین

and Economic Growth in China
Christer Ljungwall*
Stockholm School of Economics and CCER, Peking University
Junjie Li**
CCER, Peking University
NO. E2007005 August 2007

صفحات فارسی ۲۴

صفحات انگلیسی ۳۶

Abstract
The economics-literature, drawing on endogenous growth theory, suggests that the level
of financial sector development may influence foreign direct investment and its impact
on the diffusion of technology in the host country, thereby increasing the rate of
economic growth. Little attention, however, has been devoted to confirm or reject this
link for China. This paper fills this gap by including measures of financial sector
development in the growth regression. The Generalized Method of Moments system
estimation is applied to data for 28 Chinese provinces over the period 1986-2003. We
show that the interaction between foreign direct investment and indicators measuring the
degree of market-oriented financing enhance economic growth

چکیده :

مقالات اقتصادی با برداشت کردن از نظریه رشد درونزا ، نشان می دهد که سطح توسعه بخش مالی ممکن است سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تاثیر آن را روی اشاعه تکنولوژی در کشور میزبان تحت تاثیر قرار دهد دهد و بدین طریق موجب افزایش آهنگ رشد اقتصادی گردد. با این حال ، توجه اندکی جهت تایید یا رد این رابطه برای کشور چین اختصاص داده شده است. در این مقاله ، این شکاف از جمله اقدامات توسعه بخش مالی در بازگشت رشد را پر می کند. روش کلیت یافته برآورد سیستم لحظات برای داده ها ی ۲۸ استان چین در طول دوره ۱۹۸۶-۲۰۰۳ بکار گرفته شد. ما مشاهده می کنیم که تعامل بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص های اندازه گیری درجه ای از تامین مالی بازار محور ، باعث افزایش رشد اقتصادی است.

قیمت ۷۰۰۰ تومان

” />

راهنمای تصویری خرید