ترجمه مقاله سرقت هویت

ترجمه مقاله انگلیسی

Identity Theft:

ترجمه مقاله سرقت هویت

صفحات فارسی و انگلیسی ۵

What it is and what you can do about it

Every year, thousands of people are victims of identity theft.

سرقت هویت چیست ؟ در باره آن چه می دانید ؟ هر ساله هزاران نفر از مردم قربانی سرقت هویت میشوند

 

:

:

:

پرداخت