ترجمه مقاله ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

ترجمه مقاله انگلیسی

Governance structures and accounting at large municipalities

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

نویسنده
Gary Giroux a, Andrew J. McLelland

Abstract
Either Mayor–Council or Council–Manager forms of governance operate most cities
in the US, with a slow trend toward Council–Manager cities. Theoretical modeling
suggests that the Council–Manager form should be more efficient, since the city manager
has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to
the mayor as chief executive officer.

 

چکیده

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسه شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهه ۱۹۸۰ ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد

قیمت ۵۰۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: