ترجمه مقاله ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

ترجمه مقاله

Residual income risk, intrinsic values, and share prices.
by Stephen P. Baginski and James M. Wahlen

ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

نوشته:استفن پی باجینسکی ـ جیمز ام والن

تعداد صفحات انگلیسی ۲۹

تعداد صفحات فارسی ۵۸

Empirical accounting research provides surprisingly little evidence on whether accounting
earnings numbers capture cross-sectional differences in risk that are associated with
cross-sectional differences in share prices. We address two questions regarding the
risk-relevance of accounting numbers

تحقیقات تجربی حسابداری شواهد نسبتاً کمی در مورد این که آیا از نظر ریسک ، اختلافات مقطعی سودی حسابداری با اختلافات مقطعی در قیمت‌های سهام، ارتباط دارند یا نه؟ ارائه می‌دهد.ما با توجه به ریسک یا خطر مربوط به ارقام حسابداری دو پرسش را مطرح می‌کنیم:

قیمت ۶۵۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: