ترجمه مقاله رقابت در مدیریت تولید

ترجمه مقاله انگلیسی

رقابت در مدیریت تولید

Challenges in Product Management

تعداد صفحات انگلیسی ۶

تعداد صفحات فارسی ۸

Summary

Complex products and global integrations add additional challenges to a companies product information management process. In order to avoid delays and future issues, even small local projects to automate product information management need to think a bit globally and longer term.

خلاصه

تولیدات پیچیده و افزایش تولید جهانی , رقابت های زیادی را به شرکت هایی که فرآیند مدیریت اطلاعاتی را تولید می کند اضافه می کنند . به منظور اجتناب از تاخیرها و پیامدهای بعدی حتی پروژه های کوچک محلی برای خودکار عمل کردن مدیریت اطلاعات تولید نیاز به کمی تفکر جهانی و زمان طولانی تر هستند .

قیمت ۱۸۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: