ترجمه مقاله ردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان در داستان سمک عیار

ترجمه مقاله

ردپای فرهنگ و تمدن مصر باستان در داستان سمک عیار

Traces of Ancient Egyptian Culture & Civilization in the story


 ۱۷ صفحهانگلیسی  پیدیاف

۱۸ صفحهفارسیوورد

Abstract How do legends make use of historic events? What role does the collective memory of nations play in this use? How does the river of legends flow forth from historic sources? How do the streams of collective memory arisen from historic events in different periods merge into the river of legends? How does the river of legends alter its course, adapting itself to the beliefs of different eras? How does legend change in time and space, and how does it blend with other historic events? And many other questions, to which even a brief investigation of the story of Samak-e „Ayyar and its inspiration from the relations between Iran and Egypt in ancient times, may provide some answers.

چکیده

چگونه افسانه‌ها از رویدادهای تاریخی بهره‌مند می‌شوند؟ نقش حافظه جمعی ملت‌ها در این بهره‌وری چیست؟ چگونه رود افسانه‌ها از سرچشمه‌ رویدادهای تاریخی جاری می‌شوند؟ چگونه جویبارهای خاطره‌ جمعی که از رویدادهای تاریخی زمان های گوناگون جاری شده‌اند، به هم می‌پیوندند، در هم می‌آمیزند و رود افسانه را به وجود می‌آورند؟ چگونه رود افسانه در طول زمان تغییر مسیر می‌دهد و با باورهای عصر روایت هماهنگ می‌شود؟ افسانه چگونه در زمان و مکان تغییر شکل می‌یابد و با رویدادهای تاریخی دیگری می‌‌آمیزد؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر که بررسی مختصری از داستان سمک عیار و الهام آن از روابط ایرانیان و مصریان در دوران باستان، شاید بتواند روشنگر برخی از این پرسش‌ها باشد.

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان