ترجمه مقاله راهنمای شغلی-مدیریت تولید

ترجمه مقاله انگلیسی

Career Guide – Production Management

راهنمای شغلی – مدیریت تولید

تعداد صفحات انگلیسی ۵

تعداد صفحات فارسی ۵

THE WORK

Production managers oversee the production process in all types of manufacturing operation, from car manufacture to clothing or footwear production

کار:

مدیران تولید فرایند تولید را در تمام انواع کار تولید از تولید ماشین گرفته تا تولید کفش نظارت می کنند و توجه ویژه شان بر این نکته است که بهترین استفاده ازمنابع موجودرابه عمل آورند

قیمت ۲۵۰۰ تومان

پرداخت

:

:

: